NVNLP

De Nederlandse Vereniging voor NLP heeft als doel de kennis over en kwaliteit van NLP te bevorderen. Zij vormt een platform waar beoefenaars en geïnteresseerden van NLP in Nederland en België elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

De NVNLP bevordert de professionele toepassing van NLP in een groeiend scala aan toepassingsgebieden en is het aanspreekpunt voor een brede markt op gebied van NLP.

De vereniging organiseert voor haar leden bijeenkomsten, geeft INzicht, het tijdschrift voor NLP, uit en ondersteunt werkgroepen, oefengroepen en kennisnetwerken. Daarnaast wordt elk jaar een NLP-Voorjaarscongres en een NLP-Najaarscongres georganiseerd.

Etische code NVNLP

NVNLP-leden confirmeren zich door hun lidmaatschap van de vereniging aan de door de Algemene Ledenvergadering opgestelde NVNLP-Ethische Code.

Artikelen Ethische Code

1. De NLP-beoefenaar dient bij de toepassing van NLP te handelen naar de inhoud en de geest van deze ethische code. Elk lid zal zich in zijn/haar handelen op het gebied van NLP laten leiden door respect voor de personen, waarmee hij/zij in een relatie treedt en zich onthouden van gedragingen waardoor hen schade wordt berokkend of waardoor zij nadeel ondervinden.

2. Elk lid zal ervoor zorg dragen, dat de naam van NLP en/of van de NVNLP niet door hem of haar in diskrediet wordt gebracht.

3. Elk lid verplicht zich tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van zijn/haar relatie met cliënt  ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt.

4. Elk lid zal zich ervan onthouden methoden te hanteren, die de cliënt aantasten in hun waardigheid of verder in hun privé-leven doordringen dan nodig is voor het gestelde doel.

5. Elk lid is gehouden slechts die methoden en vormen van NLP toe te passen waarin hij/zij zich voldoende heeft bekwaamd. Zo nodig zal hij/zij zelf andere deskundigen consulteren, dan wel betrokkenen naar andere deskundigen doorverwijzen.

6. Indien een lid in het belang van de betrokkene dan wel ten behoeve van de uitbreiding van zijn/haar eigen ervaring of bekwaamheid de werkzaamheden verder laat reiken dan de voorgaande ervaring, dan zal hij/zij zulks omringen met waarborgen en zorgvuldigheid.

7. In twijfelgevallen is elk lid gehouden tevoren overleg te plegen met het bestuur van de Vereniging dan wel een daartoe door het bestuur aangewezen persoon of commissie.